Författararkiv: Klas-Göran Stridh

Tillgång till Gimonäs båtklubbs spolplatta

Hur kan man få tillgång till Gimonäs båtklubbs spolplatta?

Gimonäs båtklubb har en spolplatta som upplåts till medlemmar. Men med vissa villkor kan den upplåtas till allmänheten.

Följande gäller för allmänheten:

  • Spolplattan kan upplåtas måndagar mellan 20.30–22.00
  • Klubbens nattvakt kontaktas vid vaktstugan eller på området.
  • Klubbens regler för användning ska följas.

Dags för båttvätt? Detta gäller:

  • Båttvätt får endast ske på klubbens spolplatta.
  • Inga kemikalier eller petroliumprodukter tillåts användas vid båttvätt på spolplattan.
  • Inga båtar målade med biocid, eller båtar underhållna med förbjudna bottenfärger tillåts tävttas på klubbens spolplatta.
  • Efter avslutad tvätt spolas plattan av och fast avfall tas bort. Vatten och el stängs av. Miljöfarligt avfall lämnas på Vakin miljöstation.

/ Vänligen Miljöansvarig

Tvätt får endast ske på spolplattan. Regler för tvätt finns i nära anslutning till plattan.

Påminnelse till dig med båthus

Här kommer en påminnelse om båthusbesiktningen som gjordes 2017-05-04.
Ni som inte har åtgärdat era punkter efter GBKs båthusbesiktning, måste åtgärda det innan 2020-08-30 för att era bygglov ska godkännas.

Gimonäs Båtklubb har ett gemensamt ”gruppbygglov” som gäller alla hus i listan, så om punkterna inte är åtgärdade måste vi ta bort Er från det gemensamma bygglovet.

I så fall måste ni själva söka bygglov hos Umeå Kommun, och det är ingen garanti att det beviljas.  Söker ni eget bygglov blir kostnaden enligt kommunens prislista.Får ni inget bygglov så måste huset bort från området.

De hus som inte åtgärdas inom utsatt tid eller rivs kommer att debiteras husägaren för arbetskostnaden av rivningen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Gimonäs Båtklubbs styrelse.

Med vänliga hälsningar
Gimonäs Båtklubbs styrelse

Klubbhusvärd

Jan Gleisner tel 070-6476969 har tagit på sig att under vintern 2019/2020 vara klubbhusvärd. Det innebär att han har tillsyn av klubbhuset.

Kontakta Jan om du vill informera honom något kring klubbhuset eller har eventuella frågor som gäller klubbhuset

Valberedningen informerar

Bästa medlemmar i båtklubben,

Valberedningen är medlemmarnas förtroendeorgan för att Gimonäs båtklubb skall ha en bra ledning. Vår viktigaste uppgift är att se till att få fram lämpliga kandidater till styrelse och kommittéer. Dessutom, att se till att Gimonäs båtklubbs styrelse verkligen driver de frågor som årsmötet beslutat vara viktiga. Valberedningen är inte underordnad styrelsen utan fungerar som föreningsmedlemmarnas ombud. Därför måste valberedningen alltid vara objektiv och hela tiden se till Gimonäs båtklubbs bästa.

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till Gimonäs båtklubbs olika förtroendeposter.

Alla medlemmar i båtklubben kan föreslå lämpliga kandidater. Samtliga “nomineringar” tas emot och övervägs likvärdigt.

Vi i valberedningen för Gimonäs båtklubb välkomnar att ni kontaktar oss och förser oss med kandidater, så att vi fortsättningsvis kan ha en stark och kompetent styrelse och professionella kommittéer.

Kommittéerna / arbetsgrupperna är uppdelade enligt följande. 

Hamnfogdar Programkommitté Miljösamordnare

Förslag till uppdragen kan skickas via e-post till Mikael Westergård på adressen mickew@me.com

Med vänlig hälsning,

Denny Ejehult                                  Per Törnqvist                         Mikael Westergård

Sammankallande                             Ledamot                                 Ledamot