Valberedningen informerar

Bästa medlemmar i båtklubben,

Valberedningen är medlemmarnas förtroendeorgan för att Gimonäs båtklubb skall ha en bra ledning. Vår viktigaste uppgift är att se till att få fram lämpliga kandidater till styrelse och kommittéer. Dessutom, att se till att Gimonäs båtklubbs styrelse verkligen driver de frågor som årsmötet beslutat vara viktiga. Valberedningen är inte underordnad styrelsen utan fungerar som föreningsmedlemmarnas ombud. Därför måste valberedningen alltid vara objektiv och hela tiden se till Gimonäs båtklubbs bästa.

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till Gimonäs båtklubbs olika förtroendeposter.

Alla medlemmar i båtklubben kan föreslå lämpliga kandidater. Samtliga “nomineringar” tas emot och övervägs likvärdigt.

Vi i valberedningen för Gimonäs båtklubb välkomnar att ni kontaktar oss och förser oss med kandidater, så att vi fortsättningsvis kan ha en stark och kompetent styrelse och professionella kommittéer.

Kommittéerna / arbetsgrupperna är uppdelade enligt följande. 

Hamnfogdar Programkommitté Miljösamordnare

Förslag till uppdragen kan skickas via e-post till Mikael Westergård på adressen mickew@me.com

Med vänlig hälsning,

Denny Ejehult                                  Per Törnqvist                         Mikael Westergård

Sammankallande                             Ledamot                                 Ledamot