Regler

På följande sida återfinns lite generella regler för området och på klubben samt klubbens tvättföreskrifter.

Generella regler

Lösa hundar

Hundar får inte vistas lösa på området utan på området ska hundar hållas kopplade. Tänk på att det finns många som är hundrädda och/eller allergiska. Tänk även på att hunden kan springa in till någon som arbetar med båten och skadar sig.

Bo i båten på området

Styrelsen är positiva till att medlemmar bor i sina båtar vid bryggorna under sommaren. Det medför att vi har fler personer som har koll på att inget händer på området.

El vid bryggor

El vid bryggor får endast användas till laddning av batterier till verktyg samt för kortare arbeten med båten.

Tvättföreskrifter

Båttvätt och båtbottentvätt inom Gimonäs Båtklubbs område

Sedan nedanstående text skrivits så pågår det hösten 2019 installation av spolplatta som kan börja användas.  Inför kommande säsong kommer instruktioner att utarbetas och skrivas här.

Vi utreder för närvarande behovet av, och kostnader för spolplattor för båttvätt bl.a. genom att klarlägga miljökraven från Miljö- och hälsoskydd Umeå kommun och enligt Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer. Detta är särskilt viktigt då vi arrenderar marken.

Inom Gimonäs Båtklubb är det därför inte tillåtet att tvätta båtbotten på mark inom båtklubbens område eller inom hamnområdet om båtbottnen är målad med giftig bottenfärg. Detta räknas som miljöbrott enligt Miljöbalken.

Avspolning av båtar utan kemikalier och som kan visas vara fria från färg med biocider eller annat otillåtet innehåll är tillsvidare tillåtet på anvisade platser på södra området.

Efter sanering av klubbens uppställningsområde ansvarar Gimonäs Båtklubb för om farligt avfall hamnar i sanerad mark och kan på egen bekostnad åläggas att på nytt sanera marken. Både den enskilde och klubben kan då utredas för miljöbrott. Därför är det tillsvidare överhuvudtaget inte tillåtet att tvätta på sanerad mark då saneringsentreprenaden inte är slutbesiktigad.

Giftiga bottenfärger, glykoler, oljor m.m. är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral.

Umeå 9 juni 2016
Styrelsen och miljöombud Bengt Hallberg