Extra stämma

Kallelse till extra stämma för Gimonäs Båtklubb 28 april 2016

Tid: torsdagen den 28 april 2016, kl: 19:00 – 20:00 (ca)
Plats: Tegelbruksvägen 7 (Viva Resurs), Gimonäs.

Vid Gimonäs Båtklubbs årsmöte 25 februari 2016 beslöts att en extra stämma skulle hållas före april månads utgång 2016.

Nedanstående ärenden i föredragningslistan skulle enligt årsmötet behandlas och beslutas. Andra än i föredragningslistan upptagna ärenden får inte behandlas på denna extra stämma enligt Gimonäs Båtklubbs stadgar.

Välkomna
Gimonäs Båtklubb
Styrelsen
eu Bengt Hallberg, sekr


 

Föredragningslista, Gimonäs Båtklubb, extra stämma 2016-04-28

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerade tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av paragrafer ur årsmötesprotokollet 2016 som berör den extra stämman.
 8. Val av hamnfogdar, § 18 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla de två vakanta platserna som hamnfogde.
  Dvs en för två (2) år samt en för ett (1) år.
 9. Val av revisorer och suppleanter. § 19 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla den vakanta platsen som revisorssuppleant.
  Dvs en suppleant för ett (1) år.
 10. Val av valberedning. § 20 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla den vakanta platsen som valberedning.
  Dvs en ledamot för ett (1) år.
 11. Redovisning av budget för 2016. § 23 i årsmötesprotokollet.
  Dvs denna redovisning ska enligt årsmötet tas upp igen.
 12. Mötets avslutning.